1. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN.

De huidige voorwaarden beheersen alle overeenkomsten tussen Alexia Claeys, eenmanszaak met als ondertitel La Casa de los Olivos en haar klanten, voor zover er niet van afgeweken wordt bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten.

Onze algemene evenals onze bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze laatste binden ons slechts wanneer wij ze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de handelsovereenkomst aanvaard zouden hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van de klant.

De aangestelde, de medewerker, de echtgenoot of ieder ander familielid van de klant vertegenwoordigt hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover ons.

2. VOORSTELLEN EN BESTELLINGEN

Al onze voorstellen en prijslijsten zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, zodat zij ons in geen geval verbinden. Ook prijzen vermeld op de internetsite van La Casa de los Olivos (www.olijfbomenhuis.be & .nl) gelden niet als een offerte. Onze prijzen kunnen gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht.

Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt  slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Ook electronische bestellingen van de klant dienen door La Casa de los Olivos steeds bevestigd te worden om verbindend te zijn.

La Casa de los Olivos behoudt zich het recht voor om ten allen tijde voor de levering van de goederen de verkoopprijzen aan te passen in functie van de wijzigingen in de kostprijzen; dit recht blijft onverkort van toepassing ook als de orderbevestiging van La Casa de los Olivos een andere verkoopprijs vermeldt. In voorkomend geval behoudt de klant het recht om binnen de 3 dagen na kennisgeving ervan de bestelling aan de nieuwe prijs te annuleren.

La Casa de los Olivos kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling ten gevolge van overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad, het uitblijven van leveringen door de leveranciers van La Casa de los Olivos, het tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz. Deze opsomming is niet beperkend. La Casa de los Olivos is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

De prijzen betreffen goederen geleverd in onze inrichtingen. Kosten, verpakkingen en belastingen zijn niet inbegrepen in onze prijzen. De vervoerskosten zijn ten laste van de klant.

Betalingsinformatie voor bestellingen met levering:
Van zodra we het bedrag op onze rekening krijgen, zorgen we voor een spoedige verzending. 
Het is mogelijk dat de vermelde verzendkosten afwijken van de door u bestelde hoeveelheid i.v.m. volume en gewicht. 

3. LEVERINGSTERMIJNEN

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Van voorgaande bepaling kan enkel afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen.
Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen.

4. OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO

De geleverde goederen blijven eigendom van La Casa de los Olivos tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de intresten en in voorkomend geval de schadevergoeding.

De klant zal in geen geval kunnen beschikken over de geleverde goederen of materiaal indien de hiervoor in artikel 5 omschreven betalingen aan La Casa de los Olivos niet zijn voldaan. Meer bepaald zal de klant de eigendom ervan niet aan derden kunnen overdragen, in pand geven of met om het even welke zekerheid of voorrecht bezwaren.

Bij betwisting van de levering, in geval van niet levering, onvolledige levering, enz. is de klant gerechtigd om het bewijs van levering (POD, Proof of Delivery) op te vragen binnen 2 (twee) maand na bevesting van bestelling. Eens deze termijn verstreken, kan de effectieve levering van de goederen niet meer in vraag gesteld worden.

Elke klacht met betrekking tot onze facturen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de tien dagen na hun ontvangst. Bij gebreke hieraan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud.

5. BETALINGSVOORWAARDEN

Elke door de klant gedane bestelling is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. Het voorschot door de klant gestort, komt in mindering op de bestelprijs.

Al onze facturen zijn contant betaalbaar, netto en zonder korting of 30 dagen na de levering voor de aangenomen klanten. In geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 13% op jaarbasis verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15 % van het factuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan 123,95 euro kan bedragen.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bovendien La Casa de los Olivos zich in deze gevallen het recht voor om, zonder ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten.

In geval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de klant zal hij een schadevergoeding betalen van minstens 30 % van de totale prijs. Een hogere schadevergoeding kan gevraagd worden indien de schade groter is dan 30 %.

6. EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID – TOEPASSELIJK RECHT

Ieder geschil met betrekking tot huidig contract valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gentl en, in voorkomend geval, onder de bevoegdheid van de Vrederechter van het eerste kanton te Gent. Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de partijen als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard.

 

Ieder geschil tussen de klant en La Casa de los Olivos wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. 

 

7. CONTACTGEGEVENS

La Casa de los Olivos / Het olijfbomenhuis is bereikbaar op volgende gegevens:
Husseveldestraat 13 - 9270 Kalken
+32 (0)474 44 80 69
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

BTW: BE0502.663.403
BANK: BE53 1430 8558 8053

true
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.